Van der Toorn advocaten is er voor iedereen. Cliënten die de benodigde juridische bijstand niet kunnen betalen, worden gewezen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp. Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand wordt gefinancierde rechtsbijstand uitsluitend verleend terzake van in de Nederlandse rechtssfeer liggende rechtsbelangen aan natuurlijke en rechtspersonen wier financiële draagkracht binnen de door de wet gestelde bedragen niet overschrijdt. Gefinancierde rechtsbijstand is een recht, waarop gewezen moet worden doch waarvan ook nadrukkelijk afstand kan worden gedaan. Komt een cliënt niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking of ziet cliënt daar nadrukkelijk van af dan zijn alle (proces)kosten voor rekening van de cliënt. Wij spreken dan over een “betalende cliënt”.

Gefinancierde rechtsbijstand is gebonden aan inkomensgrenzen. Vanaf een bepaald fiscaal inkomen, vervalt het recht op gefinancierde rechtsbijstand. Aan de hand van de door de cliënt verstrekte gegevens, wordt een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand, die op de aanvraag beslist. De gegevens die verstrekt dienen te worden zijn in beginsel het sofi-nummer en het GBA-adres. Dit is het adres waar cliënt in de gemeente staat ingeschreven. Is sprake van een meerpersoons huishouden dan moeten ook de gegevens van de partner verstrekt worden. Voor het bepalen of een cliënt al dan niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, maakt de Raad voor Rechtsbijstand gebruik van de bij de Belastingdienst beschikbare gegevens. De Raad hanteert een zgn. peiljaar. Wordt gefinancierde rechtsbijstand – een toevoeging – verleend, dan betekent dat niet dat de cliënt GEEN kosten heeft. Naarmate het fiscaal inkomen de inkomensgrens voor gefinancierde rechtsbijstand nadert, wordt de door de cliënt te betalen eigen bijdrage hoger. De eigen bijdrage wordt aan de hand van 5 inkomenscategorieën opgelegd. De eigen bijdrage betaalt cliënt aan de advocaat. Hij ontvangt hiervoor een nota. Ook bepaalde verschotten zoals griffierecht komen voor rekening van de cliënt. Voor het geval de cliënt in de proceskosten wordt veroordeeld, zal de cliënt aan wie gefinancierde rechtsbijstand is verleend, deze kosten ook zelf moeten betalen.

Van der Toorn advocaten werkt zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand als op betalende basis.

Openheid in tarieven is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Wij maken onderscheid tussen bedrijven en particulieren.

Voor particulieren rekenen wij een uurtarief van € 215,00 exclusief 6% kantoorkosten, BTW en verschotten. Bedrijven betalen € 245,00 per uur, exclusief 6% kantoorkosten, BTW en verschotten.

Aanpassingen van het tarief kunnen plaatsvinden vanwege bijvoorbeeld belang, spoed of vanwege de specialisatie van de advocaat.

Daarnaast is het mogelijk om afhankelijk van de soort zaak een totaalprijs vooraf te bedingen, zodat partijen weten waar zij aan toe zijn.

Voor de incassozaken gelden speciale tarieven. Ons doel is om de kosten die de incasso met zich meebrengen, neer te leggen bij de wederpartij. Mocht die wederpartij geen verhaal bieden dan geven wij tevoren aan welk bedrag u dan kwijt bent zodat u kunt beslissen of u de zaak al dan niet aan ons ter incasso geeft.